Szkolenia dla oświaty

Nauczycieli i kadrę pedagogiczną zapraszamy do udziału w szkoleniach poświęconych tematyce z obszaru oświaty i edukacji.

Oferujemy szeroką tematykę szkoleń, począwszy od zagadnień prawno-organizacyjnych, poprzez tematy związane z warsztatem pracy nauczyciela i wychowawcy oraz wspieraniem rozwoju uczniów i zapobieganiem problemom w ramach szeroko rozumianej profilaktyki.

Adresaci szkoleń:

 • Rady pedagogiczne.
 • Nauczyciele i wychowawcy.
 • Dyrektorzy szkół.
 • Studenci kierunków pedagogicznych i nauczycielskich.
 • Wykładowcy.
 • Lektorzy.
 • Rodzice i opiekunowie.

Proponujemy Państwu udział w warsztatach rozwijających kompetencje osobiste i zawodowe, a także kształtujące umiejętności pomagania uczniom w trudnych dla nich sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Formularz zamówienia

Szkolenia z zakresu TIK

Kliknij w wybraną nazwę szkolenia i poznaj szczegóły:

Nie takie straszne TIK, jak je malują...

Technologie informacyjno-komunikacyjne na stałe wprowadzają się do polskich szkół. Szkolenie ma na celu przekazanie w sposób przystępny wszystkim nauczycielom, niezależnie od specjalizacji, praktycznych wskazówek związanych z zastosowaniem TIK w procesie kształcenia.

W programie m.in.:

 • Korzystanie z programu e-klasa.
 • Korzystanie z tablicy interaktywnej.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych.
 • Tworzenie blogu edukacyjnego.
 • Publikowanie w Internecie.
 • Materiały edukacyjne w Internecie i serwisy edukacyjne.

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel:

 • Będzie umiał zaprojektować i przeprowadzić zajęcia, w czasie których zostaną wykorzystane technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • Będzie wiedział jak znaleźć w sieci materiały edukacyjne.

E-learning na mojej lekcji

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli, niezależnie od specjalizacji, którzy chcieliby nabyć umiejętności wykorzystania Internetu na swoich lekcjach.

W programie m.in.:

 • Narzędzia e-learningowe w edukacji szkolnej (m.in. dokumentacja nauczycielska).
 • Tworzenie i udostępnianie własnych elektronicznych materiałów dydaktycznych.
 • Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych i platformy e-learningowej.
 • E-learning jako narzędzie motywujące uczniów do nauki.

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel:

 • Będzie znał pełen wachlarz możliwości wykorzystania Internetu we własnej pracy.
 • Będzie potrafił wykorzystać materiały edukacyjne dostępne w Internecie na swoich lekcjach.
 • Będzie potrafił budować scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby nabyć umiejętności związanych z tworzeniem prezentacji multimedialnych oraz wykorzystywaniem obrazu jako pomocy dydaktycznej.

W programie m.in.:

 • Microsoft Power Point jako narzędzie do tworzenia prostych programów edukacyjnych oraz prezentacji multimedialnych.
 • Programowanie wizualne dla dzieci i młodzieży (Baltie, Scratch).
 • Prezentacje (Prezi).

Tworzenie testów

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby nauczyć się tworzyć własne testy z wykorzystaniem narzędzi TIK.

W programie m.in.:

 • Tworzenie ćwiczeń i testów interaktywnych w programie Hot Potatoes.
 • Tworzenie testów w Microsft Excel.

Wykorzystanie filmu jako nowoczesnego środka dydaktycznego

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby nauczyć się wykorzystywać film jako narzędzie edukacyjne w swojej pracy.

W programie m.in.:

 • Tworzenie filmu ze zdjęć.
 • Publikowanie filmów.
 • Osadzanie filmów na blogu.

Pozostałe szkolenia dla oświaty

Kliknij w wybraną nazwę szkolenia i poznaj szczegóły:

Aktualności w prawie oświatowym

Zapraszamy dyrektorów szkół oraz rady pedagogiczne na szkolenie, podczas którego zostaną zaprezentowane wszystkie nowości w prawie oświatowym oraz praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania zmian.

W programie m.in.:

 • Zmiany w systemie oceniania (ocena z zachowania oraz wychowania fizycznego).
 • Nowe procedury egzaminacyjne.
 • Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 • Zmiany w ramowym planie nauczania w szkołach publicznych.

Wspomaganie rozwoju dziecka

 • Aby chciało się uczyć – techniki motywowania dzieci i młodzieży.
 • Pomaganie skoncentrowane na rozwiązaniach – metody i zastosowanie w szkole.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i integracja sensoryczna.
 • Szlifowanie diamentu – praca z uczniem zdolnym.
 • Tutoring, mentoring i coaching – charakterystyka i zastosowanie w warunkach szkolnych.

Problemy wychowawcze

 • Agresywne zachowania dzieci i młodzieży – postępowanie wychowawcze.
 • Rozpoznawanie uzależnień w szkole i formy reagowania.
 • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży.
 • Zapobieganie przemocy w szkole – diagnozowanie, reagowanie, metody postępowania.
 • Wczesne diagnozowanie zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży: depresja, psychozy, nerwice, adhd.

Rozwój osobisty nauczyciela

 • Pokonać stres – relaksacja w praktyce.
 • Autoprezentacja – kreowanie pozytywnego wizerunku siebie.
 • Asertywność i skuteczna komunikacja interpersonalna w szkole.
 • Samorealizacja i rozwój w pracy nauczyciela.
 • Higiena i emisja głosu w pracy nauczyciela.

Profilaktyka

Realizujemy akredytowane i autorskie programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki:

 • Palenia tytoniu.
 • Spożywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
 • Zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu, komputera i urządzeń mobilnych.
 • Zdrowia i zdrowego stylu życia (odżywianie, sport, emocje).

Samorządność uczniowska i szkoła współpracy

Zarówno samorządność, jak i umiejętność współpracy, są kluczowymi umiejętnościami, jakie szkoła powinna kształtować. Specjalizujemy się promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie i kreowaniu dojrzałych postaw obywatelskich oraz postaw budujących kapitał społeczny.

Oferujemy:

 • Przeprowadzenie i nadzorowanie procesu rozwijania samorządności uczniów i postaw obywatelskich.
 • Inicjowanie i/lub rozwijanie efektywnej współpracy między uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz nadzór nad tym procesem.

Akademia Tutora i Mentora

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się ze szkoleniami z zakresu Akademii Tutora oferowanymi w Centrum Rozwoju Prestige.

akademiatutora_rekl

Nie czekaj! Zamów szkolenia już teraz!

Informacje organizacyjne

 • Szkolenia realizujemy w formie zamkniętej dla grup zorganizowanych (wycena indywidualna).
 • Każde szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej (minimum teorii, maksimum praktyki).
 • Czas trwania szkolenia jest uzgadniany indywidualnie i dostosowywany do potrzeb grupy.
 • Ze względu na formę szkolenia, maksymalna liczba uczestników to 20 osób.
 • Metody wykorzystywane podczas szkolenia: mini-wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia w parach i podgrupach, ćwiczenia indywidualne, studia przypadków, scenki rodzajowe.
 • Zajęcia odbywają się w uzgodnionych godzinach.
 • Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski, w sali Zamawiającego lub dowolnie wybranym miejscu. Trenerzy dojeżdżają w ustalone miejsce szkolenia.

Do pobrania

Dokumenty

 • Formularz zamówienia na szkolenia POBIERZ
 • Informator szkoleń dla oświaty POBIERZ

Zapraszamy na nasze szkolenia. Rozwój to Prestige!